Disclaimer

 

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op scilogs.be, het blogportaal van Eos-magazine, Psyche&Brein en Scientific American (Ned. Editie), uitgaven van Cascade Uitgeverij.

Cascade Uitgeverij biedt het gebruik van haar internetdiensten op deze website aan iedere gebruiker (verder: 'de gebruiker') aan onder de navolgende voorwaarden.

– De gebruiker van deze website accepteert de disclaimer, de intellectuele eigendomsbepaling en de privacyregeling, als ook de gebruikersvoorwaarden.

– De gebruiker mag door het gebruik van de website geen schade toebrengen aan Cascade Uitgeverij, andere gebruikers van deze website en aan derden.

– De gebruiker onthoudt zich van het verzenden van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan e-mailadressen die via deze website zijn verkregen.

– De gebruiker zal op deze website geen materiaal aanleveren, of mededelingen doen die inbreuk maken op de privacy van derden, dan wel op welke wijze ook onrechtmatig (zoals bijv. bedreigend, beledigend, discriminerend, obsceen, misleidend of frauduleus) zijn jegens derden of ten aanzien van Cascade Uitgeverij, dan wel pornografisch van aard zijn, dan wel als zodanig beschouwd kunnen worden. Cascade Uitgeverij biedt geen garanties betreffende de juistheid, volledigheid, accuraatheid en waarheid van het materiaal door een gebruiker toegezonden aan deze website.

– Het is de gebruiker verboden om virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten, via deze website te verspreiden.

– Indien een gebruiker materiaal, inhoudende maar niet beperkt tot artikelen, mededelingen, meningen, aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, worden de materialen en de informatie die erin vervat zit geacht niet vertrouwelijk te zijn en garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is daarover te beschikken. De gebruiker verleent aan Cascade Uitgeverij een onherroepelijke, onbeperkte, eeuwigdurende, overdraagbare en kostenloze licentie op de vermogensrechten verbonden aan de auteursrechtelijke materialen, inhoudende maar niet beperkt tot het recht om dat materiaal te openbaren, te verveelvoudigen, te exploiteren, te vervreemden of anderszins te gebruiken op deze of andere websites en/of in haar publicaties.

– Cascade Uitgeverij behoudt zich het recht voor om materiaal, inhoudende maar niet beperkt tot artikelen, mededelingen, meningen dat de gebruiker aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, te wijzigen, in te korten of aan te passen, dan wel te verwijderen van deze website, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat zonder de gebruiker hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen.

– Indien er een strafbaar feit of een vermoeden van een strafbaar feit, begaan door of te wijten aan een gebruiker, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, bestaat, zal Cascade Uitgeverij hiervan aangifte doen bij de bevoegde overheidsinstantie. Cascade Uitgeverij zal, indien een overheidsinstantie zich beroepend op een wettelijke bepaling hierom verzoekt, gegevens over een gebruiker verstrekken of anderszins medewerking verlenen, zonder verdere mededeling aan de gebruiker hiertoe overgaan.

– De meningen die de bloggers uiten op deze website reflecteren niet noodzakelijk de mening van deze website of van degenen die naar deze website linken. Cascade Uitgeverij is niet aansprakelijk voor de meningen die geuit worden op deze blog.

SciLogs.de
SciLogs.fr
SciLogs.es
SciLogs.com