Studiedag “Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context”

21 maart 2017 door Opgroeien in Onderwijskunde, Schoolcontext

DOOR MAAIKE ENGELS - Op woensdag 8 februari organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (in samenwerking met Thomas More, KU Leuven en Universiteit van Amsterdam) een studiedag gericht op diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Aanleiding voor de studiedag was het verschijnen van het nieuwe “Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context”.

Maaike Engels is onderwijskundige en doctoraatsstudent verbonden aan de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context aan de KU Leuven. Haar onderzoek richt zich op de rol van leerkrachten en klasgenoten in de schoolse betrokkenheid van adolescenten. 

Tijdens de studiedag werd benadrukt dat diagnostiek gericht op zowel kind als context diagnostici, begeleiders, leraren, ouders en andere betrokkenen kan helpen om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kinderen en jongeren. Het procesmodel van handelingsgerichte diagnostiek (HGD) kan hierbij als leidraad dienen. Door doelgericht te werken en samen doelen te formuleren (en evalueren) kan men gaan kijken naar wat het kind nodig heeft om de gestelde doelen te halen. Belangrijk is om aandacht te hebben voor wisselwerking tussen kind en context, positieve kind-, leerkracht-, en ouderfactoren, en te zorgen dat het proces systematisch en transparant is. Daarnaast is het belangrijk om in kaart te brengen wat de leerkrachten en/of ouders nodig hebben om het kind te helpen. Een goede samenwerking tussen kind, leerkracht, begeleiders, en ouders is hierbij cruciaal.

Naast deze uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek, is vakinhoudelijke kennis noodzakelijk. Zo werd er tijdens de studiedag ingegaan op verschillende hoofdstukken uit het Handboek Diagnostiek (onder andere): rekenen, lezen, motivatie, zelfconcept, leervermogen, begaafde leerlingen, opvoeding en gezin, relaties tussen leerlingen op school, aandachtsprocessen, executieve functies, meertaligheid, allochtone leerlingen, intelligentie, verstandelijke beperkingen, en leerkracht-leerling interacties. De deelnemers van de verschillende sessies waren erg positief en enthousiast over de inhoud ervan.

De studiedag werd afgesloten met een panelgesprek over de rol van diagnostiek in het realiseren van onderwijs en zorg op maat voor elk kind. De verschillende panelleden gaven interessante inzichten op onderstaande stellingen:

Stelling 1: Het M-decreet maakt diagnostiek overbodig.

Stelling 2: In diagnostiek wordt de context vaak onderbelicht.

Wat is uw mening over deze stellingen? Maakt het M-decreet inderdaad de diagnostiek overbodig, of gaan het M-decreet en diagnostiek hand in hand met elkaar? Vindt u dat er te weinig naar de context wordt gekeken in diagnostiek, of valt dat wel mee? U kunt uw ervaring en/of mening hieronder met ons delen.

Meer informatie:

Pameijer, N., & van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven/Den Haag: Acco.

Verschueren, K., & Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context. Antwerpen: Garant – Uitgevers N.V.

Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie. Website: http://schoolpsychologie-vvsp.be/vvsp/

Een reactie geven